Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд.,

сряда, 12 декември 2018 г.

Предстои излизането и на хартиения вариант на международното многоезично научно-теоретично издание на философското списание ИДЕИНовата книжка на международното многоезично научно-теоретично издание на философското списание ИДЕИ заминава за печатницата (ще се печата в Киев)...

петък, 30 ноември 2018 г.

Радостна новина - списание ИДЕИ е регистрирано в Index Copernicus!Ето тук: ICI World of Journals ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ

Ето и писмото от тази организация:

ICI Journals Master List 2017 - publikacja oceny ICV / publication of ICV assessment / публикация оценки ICV 
Входящие
x


journals@indexcopernicus.com
16:42 (6 ч. назад)кому: я

English and Russian version of this message is below.


Szanowni Państwo,
Dziękujemy za złożenie ankiety ewaluacyjnej dla czasopisma „ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ (ISSN: 2367-6108, 1313-9703)” w procesie oceny w bazie ICI Journals Master List 2017.
Na podstawie wypełnionej przez Państwa ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2017 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017.
ICV 2017 = 77.80
Wyznaczona ocena ICV za rok 2017 jest widoczna na liście czasopism indeksowanych w bazie ICI Journals Master List 2017 oraz w Paszporcie Państwa czasopisma
Zachęcamy Państwa do bieżącej aktualizacji informacji o periodyku i nowych wydaniach wyświetlanych w Paszporcie Czasopisma poprzez Państwa konto w systemie https://journals.indexcopernicus.com/.
Uzupełnianie treści artykułów, bibliografii załącznikowej oraz danych dotyczących Redakcji i Wydawnictwa pozwala na:
 • obecność publikacji w nowo stworzonej bazie ICI World of Papers,
 • zwiększenie grona odbiorców, promocję publikacji oraz dotarcie do naukowców z całego świata,
 • wzmocnienie procesu digitalizacji treści naukowych,
 • uczestnictwo czasopisma w procesie badania cytowań prowadzonym przez Index Copernicus,
 • spełnienie kryterium przejrzystości Paszportu Czasopisma, będącego jednym z działań mających na celu wykrycie stosowania praktyk „predatory journals” i poddanie się weryfikacji środowiska naukowego.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do skorzystania z dodatkowych możliwości wynikających z indeksacji czasopisma na liścieICI Journals Master List 2017:
Raport Szczegółowy
Dzięki Szczegółowemu Raportowi z oceny Redakcje czasopism naukowych mogą zapoznać się ze szczegółami przyznanej punktacji w poszczególnych kryteriach oceny, która jest podstawą do wyznaczenia wartości wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za dany rok.
Ozdobny Certyfikat
Certyfikat potwierdzający indeksację czasopisma na liście ICI Journals Master List za dany rok. Przygotowany dla konkretnego czasopisma, zawiera numer ISSN, tytuł oraz rok, za który indeksowany jest periodyk z wartością uzyskanego wskaźnika ICV, opatrzony identyfikacją wizualną ICI Journals Master List. Certyfikat znajduje się w szklanej ramie.
Logotyp Index Copernicus
Roczna licencja na korzystanie z Logo Index Copernicus, którym Redakcja może posługiwać się wydaniach drukowanych i elektronicznych. Zamieszczenie Logotypu w czasopiśmie wskazuje, że czasopismo jest indeksowane na liście ICI Journals Master List w danym roku, co pomaga budować wizerunek czasopisma i rozpoznawalność w międzynarodowym środowisku naukowym.
Zachęcamy do złożenia zamówienia telefonicznie lub on-line w systemie ICI World Of Journals. Aby dowiedzieć się więcej i poznać szczegóły oferty, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 487 53 93 lub adresem e-mail:journals@indexcopernicus.comevaluation@indexcopernicus.com.

Z poważaniem,
Zespół Ewaluacji Czasopism Naukowych
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.comDear Sir/Madam,
We would like to inform you that „ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ (ISSN: 2367-6108, 1313-9703)” has been indexed in ICI Journals Master List 2017. From now on, the Editorial Staff and Publisher may use this information in their external communication.
Based on the information submitted in your journal’s questionnaire our Experts calculated your Index Copernicus Value (ICV) for 2017.
ICV 2017 = 77.80
The ICV for 2017 is shown on the full list of indexed journals at ICI Journals Master List 2017 and in Journal's Passport.
We kindly encourage you to regularly update information about your journal and the new content of published issues in the Journal. Keeping up to date information about the new articles and issues, bibliography as well as information on Editorial Office and Publisher will have positive impact on:
 • presence of the publication in the newly created ICI World of Papers database,
 • increasing your journal’s audience and reaching out to researchers from around the world,
 • strengthening the process of digitization of scientific content,
 • participation of your journal in the process of resolving citations by Index Copernicus,
 • maintaining scientific transparency and counteracting the so called „predatory journals” practices and submission to verification of the scientific community.
At the same time, we encourage you to take advantage of the additional indexation possibilities:
Detailed Report
Thanks to the Detailed Report, the Editors of scientific journals can get acquainted with the details of the awarded score in individual evaluation criteria, which is the basis for determining the Index Copernicus Value (ICV) for a given year.
Certificate
Certificate confirming the indexation of the journal in ICI Journals Master List 2017. Issued for a particular journal with ISSN number, title and year of indexation. The certificate is made in a glass frame.
Index Copernicus Logotype
One year license to use the Index Copernicus logo in printed and electronic versions published in new issues. Placing a logo indicates that the journal is indexed on the ICI Journals Master List 2017, building the journal's brand and its prestige.
We remain at your disposal by phone +48 22 487 53 93 or e-mail:journals@indexcopernicus.com,evaluation@indexcopernicus.com from Monday to Friday from 9am to 4pm.

Best regards,
Scientific Journals Evaluation Team
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.comДорогие Дамы и Господа,
Благодарим за отправку анкеты для оценки журнала „ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ (ISSN: 2367-6108, 1313-9703)” в процедуре оценки ICI Journals Master List 2017.
Основываясь на проверке информации из журнала и анализе выпусков 2017 года, Эксперты Index Copernicus устанавливают значение показателя Index Copernicus Value (ICV) за 2017 год.
ICV 2017 = 77.80
Полученная оценка ICV на 2017 год отображается в списке журналов ICI Journals Master List 2017 а также в Паспорте Журнала
Рекомендуем Вам обновлять информацию о журнале и новых изданиях, отображаемых в Паспорте Журнала в Вашей учетной записи.
Дополнение содержания статей, справочной библиографии и данных, связанных с Редакцией и Издательством, предоставляет возможность:
 • размещения публикации в недавно созданной базе ICI World of Papers,
 • расширения аудитории, продвижения публикаций и привлечения ученых со всего мира,
 • вступления в цифровую научную реальность путем оцифровки научного материала, опубликованного в журнале,
 • участия издания в процессе исследования цитат, поддерживаемый Index Copernicus,
 • выполнения компонента прозрачности Паспорта Журнала, являющегося одним из видов деятельности, направленного на выявление практики использования „predatory journals” и проходит проверку научного сообщества.
В то же время рекомендуем Вам воспользоваться дополнительными возможностями, связанными с индексацией журнала в списке ICI Journals Master List 2017:
Подробный Отчет
Подробный Отчет об оценке журнала в базе данных ICI Journals Master List 2017 в рамках отдельных групп критериев. Отчет позволяет определить области деятельности, которые могут быть улучшены, и проанализировать не выполненные критерии.
Декоративный Сертификат
Сертификат, подтверждающий индексацию издания. Выдается для определенного журнала, включает номер ISSN, название и год, за который издание индексируется. Сертификат находится в стеклянной рамке.
Логотип Index Copernicus
Годовая лицензия на использование логотипа Index Copernicus, который редакторы могут использовать в печатных и электронных изданиях. Размещение логотипа в журнале означает, что журнал индексируется в списке ICI Journals Master List 2017, создает бренд журнала и его престиж.
Рекомендуем Вам сделать заказ по телефону или онлайн в системе ICI World Of Journals. Чтобы узнать больше и узнать подробности предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +48 22 487 53 93 или по электронной почте: journals@indexcopernicus.comevaluation@indexcopernicus.com.

С уважением
Команда Оценки Научных Журналов
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.com
Спешим сообщить Вам, что на любые сообщения, полученные не на польском либо английском языках, мы будем отвечать на английском.


Index Copernicus Sp. z o.o. 
ul. Kasprzaka 31A/184, 01-234 Warszawa 
www.indexcopernicus.com

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

вторник, 20 ноември 2018 г.

Предстои отпечатването на новия брой на философското списание ИДЕИТака ще изглежда корицата на новия брой на списание ИДЕИ. Приемаме поръчки за хартиеното издание.

понеделник, 3 септември 2018 г.

La responsabilité européenne, една реч на великия философ Мераб МамардашвилиЕвропейская ответственность

Печатается по изд.: Europe sans rivages. Symposium international sur l’identité culturelle européenne. Paris, janvier 1988. Albin Michel. Paris, 1988. P. 201–205. Пер. с фр. под ред. О.Никифорова и Ю.Подороги опубликован в сборнике «Сознание и цивилизация».
Прежде всего прошу извинить меня за неизбежные погрешности в речи, ибо французский не является моим родным языком и, кроме того, они связаны с тем, что я психически не способен читать заранее написанный текст: для меня необходимо, чтобы работа производилась во время самой речи.
После выступления Алена Турена я испытал соблазн сделать свое сообщение на русском. Но для меня, грузина, русский – это тот же испанский; и потому я выбираю этот «другой испанский», которым для меня является французский язык. Итак, я буду говорить по-французски.
Я хотел бы сказать несколько слов по поводу тех идей, которые появились у меня на основе юношеского опыта – личного опыта человека, который родился не в Европе, жил в провинции и там познавал историю своей страны и ее культуры. И тот урок, который я вынес из этого моего опыта, – это что благодаря ему у меня была выгодная точка наблюдения, позволяющая увидеть те вещи, которые могут пройти мимо внимания европейца.
Для вас, европейцев, слишком многое кажется естественным, чуть ли не само собой разумеющимся. Так, никто не задумывается даже о самих основах своего существования, равно как нет и обостренного сознания, что человек – это прежде всего усилие во времени, постоянное усилие стать человеком. Ведь человек – это не естественное, не от природы данное состояние, а состояние, которое творится непрерывно. В основе моего опыта, перевернувшего некогда мои представления и сформировавшего меня, я надеюсь, окончательно, лежит философия непрерывного творения, то есть картезианская философия. Должен признаться, что именно французская философия и культура сформировали мой склад ума. Чтобы пояснить свою мысль, я воспользуюсь определением любви, которое дал Паскаль. Некогда он сказал, что у любви нет возраста, ибо она всегда в состоянии рождения. Так вот, то же самое я сказал бы о европейской «идентичности»: у Европы нет возраста, она всегда в состоянии рождения. Именно так и следует рассматривать ответственность Европы, ее ответственность в отношении себя самой. В этом смысле мне, который испытывал нужду в неких казавшихся мне фундаментальными вещах, как раз этот их недостаток и позволял быть более сознательным, чем это дано европейцу, принимающему свое состояние за естественное.
Именно через это отсутствие – в связи с чем я и назвал свою наблюдательную позицию более выгодной – мы, быть может, лучше поймем европейское общество и культуру. Для меня культура как таковая – это можествование, или способность, практиковать сложность и разнообразие жизни. Я подчеркиваю слово «практиковать», ибо культура – это не знания. Человек культурен, если он способен практиковать сложность и разнообразие жизни, причем не обязательно знать все, как и не обязательно уметь применять ту или иную абстрактную идею или понятие к реальности. Начиная с Возрождения мы стали необратимо современными. Но, я думаю, надо отдавать себе отчет в том, что означало «возрождение» в ту эпоху. Возрождение чего? Что касается меня, то я считаю, что Возрождение, составляющее саму основу и содержание нашей современности, включало два элемента, которые «возрождались» как раз в эпоху Возрождения и становились необратимыми.
Первый элемент – это греко-римский мир. То есть социальная, или гражданская, идея или, если угодно, вера в то, что конкретная социальная форма, конкретное сообщество способно осуществить здесь, в земной жизни, некий бесконечный идеал, что конечная форма может быть носительницей бесконечного. То же самое выражается и римской культурой правового государства. И в этом смысле моя страна – здесь уже употреблялся термин «постколониальная», – итак, страна, где я родился, являет собой явный парадокс: будучи частью бывшей империи, она в то же время остается постколониальной, поскольку она так и не восприняла эту римскую культуру правового государства.
Второй элемент – Евангелие. А именно та идея, что в человеке есть нечто, что называется внутренним голосом или речью, и достаточно человеку услышать этот голос, эту речь, и последовать за ним, чтобы Бог помог ему в пути. Надо идти, не пользуясь внешней поддержкой, а следуя внутреннему голосу, не требуя гарантии, и тогда появится сила, побуждающая к действию, преодолению, та сила, которая, собственно, и творит историю. Для меня Европа – это форма, показывающая, что именно история есть орган жизни, орган, присущий человеку. Возрождение для меня – это история как орган жизни.
Именно это «возрождалось», и на этом основывалось становление гражданского общества. И мы, у которых нет этого развитого тела, то есть нет этой сложности, такой структурированности гражданского общества, хорошо понимаем, что именно это нам и нужно обрести. Но получить это можно только историческим путем – лишь прилагая и поддерживая усилие, то есть сделав так, чтобы искомые изменения происходили в пространстве, определенном самим этим усилием.
Этому сопутствуют усталость и даже забвение своих истоков: можно не выдержать этого усилия. Здесь таится опасность для Европы: усталость от исторического труда, неспособность поддержания усилия, его основывающего, неспособность содействовать его возрождению в каждый исторический момент, сохранять его непредрешенность – как негарантированного и неиерархизированного. Поэтому, говоря о евангельском элементе, я бы еще напомнил, что существует четкое – характеризующее европейскую культуру – различие между внутренним принципом, что называют властью языка, и законом – внешним законом. В этом смысле европейская культура имеет для меня антиморализаторский и антилегалистский характер, так как власть языка, имеющая началом этот внутренний принцип, вещь наиболее важная – именно она направляет усилия и борьбу людей. Для меня европейская культура дает, наверное, единственно приемлемый ответ на вопрос: возможно ли изменение в мире? Возможно ли, что человек, обусловленный причинно-следственными связями, их детерминизмом, окажется способен возвыситься, реализовать в конкретных формах некое бесконечное совершенство?
Человек – это существо, которое всегда находится в состоянии становления, и вся история может быть определена как история его усилия стать человеком. Человек не существует – он становится… И вы, люди Запада, и мы, с Востока, находимся в одной исторической точке, поскольку история не совпадает с хронологической последовательностью событий. То, что происходит сегодня, я думаю, сходно по своей природе с тем, что предъявили нам Первая и Вторая мировые войны; мы в той же точке, где были порождены эти катастрофы, в основании, в недрах европейской культуры; перед нами все та же опасность и та же ответственность.
Как иначе можно было бы определить эту ответственность? Уже неоднократно говорилось: опасностью является современное варварство. Варвар же – это человек без языка. Таково греческое определение варвара. Ясно, конечно, что и персы, и другие народы, окружавшие греков, имели язык. Однако греки понимали под языком некое артикулированное пространство присутствия всего того, что открыто опыту, желанию и мысли. Публичное «обкатывание» выкриков на агоре и составляло язык*. И мы должны осознавать тот факт, что человек наг перед миром, что он человек лишь потому, что имеется это заполненное пространство языковых артикуляций бурлящей агоры, которая опосредует почти бессильные – перед сложностью человека – усилия индивида и которая позволяет ему формулировать свои собственные мысли, то есть позволяет ему мыслить то, что он мыслит.
Основная страсть человека – это осуществиться, дать родиться тому, что только-только зарождается. Вам хорошо известно, насколько это трудно. Чаще всего история – это кладбище неудавшихся рождений, позывов к свободе, мысли, любви, чести, достоинству, так и оставшихся в чистилище для душ нерожденных. Опыт подобного «нерождения» того, что есть я сам, был глубоко пережит мною – это мой личный опыт. И как раз благодаря ему, повторяю, я и понял, что заглавная страсть человека – это осуществиться. Но осуществиться можно лишь в пространстве языка, в артикулированном пространстве, и именно оно есть наша цель. У себя в стране мы достаточно поздно подходим к выполнению этой задачи, хотя здесь я согласен с Полем Валери, который говорил, что «в человеке еще не весь человек». Моя мысль сводится именно к этому: бо́льшая часть человека – вне его. Она в том пространстве, о котором я говорил, определив его как «пространство языка», и теперь лишь добавлю, что человек – это весьма и весьма длительное усилие. Надо иметь смелость и терпение на это усилие; следует подвергнуть европейские задачи испытанию его неопределенностью и силой и ждать – ждать нашего осуществления в этом же усилии. Я повторяю: человек – это длительное усилие.

* Исправлена ошибка предыдущих изданий («Шум от криков, стоящий на агоре, и составлял язык»). Ср.: «Такие редуктивные ситуации привилегированны, потому что из них видно то, что не видно в обычных случаях, например в тех случаях, когда нормально действуют усложняющие механизмы жизни, мускулы, когда мнение и идея вырабатываются не только в человеческой голове, а через приставленную к ней мускулатуру мысли и пространство общественного мнения, гласного обкатывания (катания маленького, жалкого, беспомощного шарика мысли на агоре, и такого катания, при котором этот маленький шар, который как снежинка растворился бы, разрастается в снежный ком, обрастает и становится иногда даже красивой снежной бабой» («Вильнюсские лекции по социальной философии»); «Только в движении, путем естественного обкатывания представлений и опыта в связном пространстве «агоры» человек узнаёт, что он на самом деле думает или почувствовал» («Если осмелиться быть» в сборнике «Сознание и цивилизация»). – Примеч. ред.
Освен това смятам, че нашият "Картаген" – масовото българско безразличие към истината и свободата! – е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ