Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

петък, 3 януари 2014 г.

Ето състава на международната редколегия на многоезичното научно-теоретично приложение на сп. ИДЕИ

В най-скоро време втората книжка на международното многоезично научно-теоретично издание на философското списание ИДЕИ ще излезе от печат; в тази връзка публикувам и тук състава на обновената международна редколегия на изданието, в която (засега) влизат учени от България, Украйна, Чехия, Япония, Дания:

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

Ангел Грънчаров, главен редактор, преподавател по философия, Директор на Центъра за развитие на личността «HUMANUS»

Мирена Атанасова, доц., доктор, Софийски Университет „Свети Климент Охридски”, Солунски Университет „Македония”, Департамент „Балкански, славянски и източни изследвания” (България)

Ирина Василиевна Василиева, доктор на философските науки, доцент, завеждаща катедрата по философия и социология на Киевския национален медицински университет „О.Богомолов”

Николай Николаевич Киселев, доктор на философските науки, професор, водещ научен сътрудник на Института по философия „Г.С.Сковорода”, НАН на Украйна

Анатолий Николаевич Колодний, доктор на философските науки, професор, Заслужил деец на науката и техниката на Украйна, заместник на директора, ръководител на отделението по религиоведение на Института по философия „Г.С. Сковорода” към НАН на Украйна, президент на асоциацията по религиоведчески изследвания на Украйна

Петр Анатолиевич Кравченко, доктор на философските науки, професор, завеждащ катедрата по философия, декан на историческия факултет на Полтавския национален педагогически университет „В.Г.Короленко”

Милан Луптак, PhD, старши преподавател в кафедрата по политология на Висшата школа по икономика, Прага (Чешка Република)

Виталий Василиевич Лях, доктор на философските науки, професор, завеждащ отдела по история на задграничната философия на Института по философия „Г.С.Сковорода” НАН Украйна

Киня Масугата, професор и вице-президент на Микогава Форт Райт института (международния филиал-кампус на университета Микогава за жени в САЩ), почетен професор на Педагогическия Университет в Осака, президент на киркегоровото общество на Япония, (Япония)

Митко Василев Момов, доц., доктор, Велико-Търновски Университет „Св. Кирил и Методий”, Философски факултет, кат. „История на философията” (България)

Стефан Недев Пенов, доктор на философските науки, ст.н.с. Институт за изследване на обществата и знанието, Българска академия на науките (България)

Константин Юриевич Райда, доктор на философските науки, професор, водещ научен сътрудник на отдела по история на задграничната философия на Института по философия „Г.С. Сковорода” към НАН на Украйна

Людмила Васильевна Сторижко, доктор на философските науки, професор, кат. Философия на Националния технически університет на Украйна «КПИ»

Джон Стюарт, старши научен сътрудник на Центъра за изследване на С. Киркегор, теологически факултет на университета в Копенхаген (Дания)

Людмила Александровна Филипович, доктор на философските науки, професор, завеждаща отдела по история на религиите и практическото религиоведение към Института по философия „Г.С. Сковорода” към НАН на Украйна

Виталий Владимирович Шевченко, доктор на философските науки, професор, водещ научен сътрудник на отделението по религиоведение на Института по философия „Г.С.Сковорода”, НАН на Украйна

Петр Лаврентеевич Яроцкий, доктор на философските науки, професор, водещ научен сътрудник на отделението по религиоведение на Института по философия „Г.С.Сковорода”, НАН на Украйна

Сергей Леонидович Шевченко, доктор, изпълнителен секретар на редколегията

EDITORIAL STAFF:

Angel Grancharov, editor in chief, Professor of Philosophy, Director of the Center for Personality Development «HUMANUS»

Mirena Atanasova, PhD, Associate Professor, Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies at Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria)

Irina Vasilyeva, Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Philosophy and Sociology of the Kiev National Medical University. O.Bogomolova (Ukraine)

Nikolai Kiselev, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, leading research fellow of Skovoroda Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)

Anatolii Kolodny, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Honored Worker of Science of Ukraine, Deputy Director, Head of Department of Religious Studies of Skovoroda Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine, President of the Ukrainian Association of Religious Studies scholars (Ukraine)

Petro Kravchenko, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Philosophy Department, Dean of the History Faculty of the Poltava Korolenko National Pedagogical University (Ukraine)

Milan Luptak, PhD, Senior lecturer in political science at the Higher School of Economics, Prague, (Czech Republic)

Vitalii Liakh, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of Department of History of Foreign Philosophy, Skovoroda Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)

Kinya Masugata, Professor, Executive Vice-President of Mukogawa Fort Wright Institute (Mukogawa Women's University), Emeritus at Osaka University of Education, President of the Kierkegaard Society of Japan (Japan)

Mitko Momov, PhD., Associate Professor, Department of History of Philosophy Philosophy Faculty of Veliko Turnovo, University of St. Cyril and Methodius (Bulgaria)

Stefan Penov, Doctor of Philosophical Sciences, Senior Research Fellow, Institute for Research and Knowledge Society, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

Constantine Raida, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, leading research fellow of Department of History of Foreign Philosophy, Skovoroda Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)

Lyudmila Storizhko, Doctor on philosophical sciences, professor, cat. Philosophy of the National Technical University of Ukraine "KPI", (Ukraine)

Jon Stewart, Associate Research Professor Søren Kierkegaard Research Centre, Faculty of Theology, University of Copenhagen (Denmark)

Liudmyla Fylypovych, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of Department of History of Religion and Practical Religious Studies, Skovoroda Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)

Vitalii Shevchenko, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, leading research fellow of Department of Religious Studies, Skovoroda Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)

Petro Yarotskiy, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, leading research fellow of Department of Religious Studies, Skovoroda Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)

Serhii Shevchenko, Ph.D., executive secretary of the editorial board, (Ukraine)

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд.   Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ