Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

петък, 30 ноември 2018 г.

Радостна новина - списание ИДЕИ е регистрирано в Index Copernicus!Ето тук: ICI World of Journals ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ

Ето и писмото от тази организация:

ICI Journals Master List 2017 - publikacja oceny ICV / publication of ICV assessment / публикация оценки ICV 
Входящие
x


journals@indexcopernicus.com
16:42 (6 ч. назад)кому: я

English and Russian version of this message is below.


Szanowni Państwo,
Dziękujemy za złożenie ankiety ewaluacyjnej dla czasopisma „ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ (ISSN: 2367-6108, 1313-9703)” w procesie oceny w bazie ICI Journals Master List 2017.
Na podstawie wypełnionej przez Państwa ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2017 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017.
ICV 2017 = 77.80
Wyznaczona ocena ICV za rok 2017 jest widoczna na liście czasopism indeksowanych w bazie ICI Journals Master List 2017 oraz w Paszporcie Państwa czasopisma
Zachęcamy Państwa do bieżącej aktualizacji informacji o periodyku i nowych wydaniach wyświetlanych w Paszporcie Czasopisma poprzez Państwa konto w systemie https://journals.indexcopernicus.com/.
Uzupełnianie treści artykułów, bibliografii załącznikowej oraz danych dotyczących Redakcji i Wydawnictwa pozwala na:
 • obecność publikacji w nowo stworzonej bazie ICI World of Papers,
 • zwiększenie grona odbiorców, promocję publikacji oraz dotarcie do naukowców z całego świata,
 • wzmocnienie procesu digitalizacji treści naukowych,
 • uczestnictwo czasopisma w procesie badania cytowań prowadzonym przez Index Copernicus,
 • spełnienie kryterium przejrzystości Paszportu Czasopisma, będącego jednym z działań mających na celu wykrycie stosowania praktyk „predatory journals” i poddanie się weryfikacji środowiska naukowego.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do skorzystania z dodatkowych możliwości wynikających z indeksacji czasopisma na liścieICI Journals Master List 2017:
Raport Szczegółowy
Dzięki Szczegółowemu Raportowi z oceny Redakcje czasopism naukowych mogą zapoznać się ze szczegółami przyznanej punktacji w poszczególnych kryteriach oceny, która jest podstawą do wyznaczenia wartości wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za dany rok.
Ozdobny Certyfikat
Certyfikat potwierdzający indeksację czasopisma na liście ICI Journals Master List za dany rok. Przygotowany dla konkretnego czasopisma, zawiera numer ISSN, tytuł oraz rok, za który indeksowany jest periodyk z wartością uzyskanego wskaźnika ICV, opatrzony identyfikacją wizualną ICI Journals Master List. Certyfikat znajduje się w szklanej ramie.
Logotyp Index Copernicus
Roczna licencja na korzystanie z Logo Index Copernicus, którym Redakcja może posługiwać się wydaniach drukowanych i elektronicznych. Zamieszczenie Logotypu w czasopiśmie wskazuje, że czasopismo jest indeksowane na liście ICI Journals Master List w danym roku, co pomaga budować wizerunek czasopisma i rozpoznawalność w międzynarodowym środowisku naukowym.
Zachęcamy do złożenia zamówienia telefonicznie lub on-line w systemie ICI World Of Journals. Aby dowiedzieć się więcej i poznać szczegóły oferty, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 487 53 93 lub adresem e-mail:journals@indexcopernicus.comevaluation@indexcopernicus.com.

Z poważaniem,
Zespół Ewaluacji Czasopism Naukowych
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.comDear Sir/Madam,
We would like to inform you that „ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ (ISSN: 2367-6108, 1313-9703)” has been indexed in ICI Journals Master List 2017. From now on, the Editorial Staff and Publisher may use this information in their external communication.
Based on the information submitted in your journal’s questionnaire our Experts calculated your Index Copernicus Value (ICV) for 2017.
ICV 2017 = 77.80
The ICV for 2017 is shown on the full list of indexed journals at ICI Journals Master List 2017 and in Journal's Passport.
We kindly encourage you to regularly update information about your journal and the new content of published issues in the Journal. Keeping up to date information about the new articles and issues, bibliography as well as information on Editorial Office and Publisher will have positive impact on:
 • presence of the publication in the newly created ICI World of Papers database,
 • increasing your journal’s audience and reaching out to researchers from around the world,
 • strengthening the process of digitization of scientific content,
 • participation of your journal in the process of resolving citations by Index Copernicus,
 • maintaining scientific transparency and counteracting the so called „predatory journals” practices and submission to verification of the scientific community.
At the same time, we encourage you to take advantage of the additional indexation possibilities:
Detailed Report
Thanks to the Detailed Report, the Editors of scientific journals can get acquainted with the details of the awarded score in individual evaluation criteria, which is the basis for determining the Index Copernicus Value (ICV) for a given year.
Certificate
Certificate confirming the indexation of the journal in ICI Journals Master List 2017. Issued for a particular journal with ISSN number, title and year of indexation. The certificate is made in a glass frame.
Index Copernicus Logotype
One year license to use the Index Copernicus logo in printed and electronic versions published in new issues. Placing a logo indicates that the journal is indexed on the ICI Journals Master List 2017, building the journal's brand and its prestige.
We remain at your disposal by phone +48 22 487 53 93 or e-mail:journals@indexcopernicus.com,evaluation@indexcopernicus.com from Monday to Friday from 9am to 4pm.

Best regards,
Scientific Journals Evaluation Team
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.comДорогие Дамы и Господа,
Благодарим за отправку анкеты для оценки журнала „ИДЕИ. ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ (ISSN: 2367-6108, 1313-9703)” в процедуре оценки ICI Journals Master List 2017.
Основываясь на проверке информации из журнала и анализе выпусков 2017 года, Эксперты Index Copernicus устанавливают значение показателя Index Copernicus Value (ICV) за 2017 год.
ICV 2017 = 77.80
Полученная оценка ICV на 2017 год отображается в списке журналов ICI Journals Master List 2017 а также в Паспорте Журнала
Рекомендуем Вам обновлять информацию о журнале и новых изданиях, отображаемых в Паспорте Журнала в Вашей учетной записи.
Дополнение содержания статей, справочной библиографии и данных, связанных с Редакцией и Издательством, предоставляет возможность:
 • размещения публикации в недавно созданной базе ICI World of Papers,
 • расширения аудитории, продвижения публикаций и привлечения ученых со всего мира,
 • вступления в цифровую научную реальность путем оцифровки научного материала, опубликованного в журнале,
 • участия издания в процессе исследования цитат, поддерживаемый Index Copernicus,
 • выполнения компонента прозрачности Паспорта Журнала, являющегося одним из видов деятельности, направленного на выявление практики использования „predatory journals” и проходит проверку научного сообщества.
В то же время рекомендуем Вам воспользоваться дополнительными возможностями, связанными с индексацией журнала в списке ICI Journals Master List 2017:
Подробный Отчет
Подробный Отчет об оценке журнала в базе данных ICI Journals Master List 2017 в рамках отдельных групп критериев. Отчет позволяет определить области деятельности, которые могут быть улучшены, и проанализировать не выполненные критерии.
Декоративный Сертификат
Сертификат, подтверждающий индексацию издания. Выдается для определенного журнала, включает номер ISSN, название и год, за который издание индексируется. Сертификат находится в стеклянной рамке.
Логотип Index Copernicus
Годовая лицензия на использование логотипа Index Copernicus, который редакторы могут использовать в печатных и электронных изданиях. Размещение логотипа в журнале означает, что журнал индексируется в списке ICI Journals Master List 2017, создает бренд журнала и его престиж.
Рекомендуем Вам сделать заказ по телефону или онлайн в системе ICI World Of Journals. Чтобы узнать больше и узнать подробности предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +48 22 487 53 93 или по электронной почте: journals@indexcopernicus.comevaluation@indexcopernicus.com.

С уважением
Команда Оценки Научных Журналов
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.com
Спешим сообщить Вам, что на любые сообщения, полученные не на польском либо английском языках, мы будем отвечать на английском.


Index Copernicus Sp. z o.o. 
ul. Kasprzaka 31A/184, 01-234 Warszawa 
www.indexcopernicus.com

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ