Пряк път до всички досега излезли броеве (пълен архив на онлайн-изданието):

ИДЕИ, кн. 1, година I, 2009 ИДЕИ, кн. 1(2), февр. 2010 г. ИДЕИ, кн. 2(3), май 2010 г. ИДЕИ, бр. 3(4), окт. 2010 г. ИДЕИ, бр. 1(5), март 2011 г. ИДЕИ, бр. 2(6), юли 2011 г., ИДЕИ, кн. 3(7) от ноем. 2011 г., ИДЕИ, кн. 1(8), април 2012 г., ИДЕИ, бр. 2(9), август 2012 г., ИДЕИ, бр. 3(10), дек. 2012 г., ИДЕИ, бр. 1(11), март 2013 г., ИДЕИ, бр. 2(12), август 2013 г., ИДЕИ, бр. 3(13), септ. 2013 г., ИДЕИ, бр. 4(14), дек. 2013 г., ИДЕИ, бр. 5(15), дек. 2013 г. ИДЕИ, бр. 1 (16), Април 2014 г. ИДЕИ - прил., бр. 1(3), Април 2014 г., ИДЕИ, бр. 2 (17), Авг. 2014 г., ИДЕИ, бр. 3 (18), Дек. 2014 г., ИДЕИ, бр. 2(4), 2014 г. межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (19), Април 2015 г., ИДЕИ, бр. 2 (20), Август 2015 г., ИДЕИ, бр. 3 (21), Дек. 2015 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (5), 2015 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (22), Април 2016 г., ИДЕИ, бр. 2 (23), Август 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (7/8), 2016 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 3 (24), Дек. 2016 г., ИДЕИ, бр. 1/2 (9/10), 2017 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (25), Май 2017 г., ИДЕИ, бр. 2 (26), Август 2017 г., ИДЕИ, бр. 3 (27), Дек. 2017 г., ИДЕИ, бр. 1 (28), Март 2018 г., ИДЕИ, бр. 1 (11), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 2 (29), Септ. 2018 г., ИДЕИ, бр. 2 (12), 2018 г., межд. изд., ИДЕИ, бр. 1 (30), Авг. 2019 г., ИДЕИ, бр. 1 (13) - 2 (14), 2019 г., межд. изд.,

вторник, 3 февруари 2015 г.

Правила за оформяне на статиите в изданието "ИДЕИ. Философско списание. Международно и многоезично научно издание"

Важно за всички наши бъдещи автори!

ПРАВИЛА ЗА ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ в изданието "ИДЕИ. Философско списание. Международно и многоезично научно специално издание"

Редакцията на българското списание ИДЕИ, приема за публикуване статии по философски проблеми.

До редактора се изпраща електронната версия на ръкописа на адрес: E-mail: Idei.filosofa@gmail.com

Текстът трябва да бъде написан в Word (формат RTF). Шрифт Cambria, размер на шрифта 12. Обем на текста до 22 000 знака, включително и интервалите. Материалите могат да са написани на български, украински, руски или английски език.

Като се имат предвид техническите изисквания за предпечатната обработка статията се структурира по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ НА СТАТИЯТА (шрифт Cambria, Bold, размер на шрифта 12, главни букви, центрирано)

Инициали и фамилия на автора (шрифт Cambria, Bold, размер на шрифта 12, центрирано). (Името и фамилията на автора на английски език задължително трябва да бъдат посочени в анотацията, която се прави на английски език!)

Научната степен, научното знание, длъжността, местоработата на автора (без съкращения), държава, имейл адрес; ако има няколко автори, информацията за всели се дават на нов ред; (шрифт Cambria, Bold, размер на шрифта 12, центрирано).

Анотациите. Резюметата трябва да съдържат достатъчно информация за определяне на тематичните области и за оценяване на значението на резултатите от представяното проучване (шрифт Cambria, размер на шрифта 12, на ширина). В първите редове на анотацията следва да бъдат отбелязани: фамилията, името и презимето на автора и заглавието на статията. В края на анотацията се слагат ключовите думи (от три до девет, шрифт Cambria, размер на шрифта 12, на ширина).

Названието на раздела: (по желание на автора, шрифт Cambria, големината на шрифта 12, на ширина).

Текстът на статията: (шрифт Cambria, размер на шрифта 12, на ширина, без да се правят отстъпи на нов ред). Ако текстът е разделен на части, новата част започва на нов ред след заглавието без да се прави отстъп.

Източници (литература): (шрифт Cambria, размер на шрифта 12, на ширина).

Забележки (notes) в текста в квадратни скоби [1], [2] и се изнасят в края на статията след списъка на литературата. Бележки под линия и препратки не са разрешени.

Фигурите и графиките трябва да се правят и отпечатват в черно-бял вариант. В статията графичните обекти трябва да бъдат поместени във формат JPEG или Gif с резолюция от поне 300 DPI. Надписите на чертежите се изпълняват на шрифта Cambria, основен размер на шрифта е 9, заглавието – 10. Размерите на чертежите не трябва да надвишават основните параметри на формат А5. Всички обекти в прости рисунки, които са направени на Word, трябва задължително да бъдат групирани. Сложните, многообектни чертежи трябва да бъдат подготвени с помощта на графични редактори (CorelDraw, Photoshop и т.н.).

Таблици се правят като отделни обекти в Word-формат с размери, които не трябва да надвишават основните параметри на A5 формат. Шрифт Cambria, основният размер на шрифта 9, а на заглавието – 10.

Анотациите трябва да отговарят на следните изисквания:

• Ако статията е на украински език, то анотацията трябва да е написана на руски за по-нататъшен превод на български език (10% от общия текст на статията) и на английски (не по-малко от 200 думи) език;

• Ако статията е на руски език – анотациите са на руски за по-нататъшен превод на български език (10% от общия текст на статията ) и на английски (не по-малко от 200 думи) език;

• Ако статията е на английски език – анотациите трябва да са на руски за по-нататъшен превод на български език (10% от общия текст на статията) и на украински (не по-малко от 200 думи ) език;

• Ако статията е на български език – анотациите са на руски за по-нататъшно превод на украински (10% от общия текст на статията) и на английски (не по-малко от 200 думи) език.

За печат се приемат само тези научни статии, които разполагат със следните необходими елементи (Резолюция № 07/05/1 HAC Украйна на 1.15.2003), а именно:

1) поставяне на проблема като цяло и връзката му с важни научни и практически задачи;

2) анализ на последните изследвания и публикации, в които е започнато решаване на проблема и на които се авторът се опира; извеждане на нерешените по-рано аспекти на проблема, на който статиста се посвещава;

3) формулиране на целите на статията (поставяне на задачата);

4) излагане на основния материал на изследването с пълна обосновка на научните резултати;

5) Резултатите, изводите от това проучване и перспективите за по-нататъшни изследвания в тази насока;

6) Списък на използваните източници (позовавания).

Статията трябва да бъде рецензирана, препоръчана за печат и снабдена със заверена надлежния начин рецензия на ръководителя, консултанта или на друг специалист в избраната област, който има научната степен доктор на науките.

Рецензията и последната страница на статията с личния подпис на автора се изпращат до редакцията в сканиран вид.

Правила за цитиране и за препратки към използваните източници

Позоваването на източника трябва да посочва поредния номер на списъка със сноските, отделен в две квадратни скоби, например, "... в изследването [7.1]..." или "... според изследователя [8, 109]..."

Правила за оформяне на списъка с литература:

1. В списъка на използваните източници трябва да се включват само тези източници, които са споменати в текста.

2. Всички позовавания трябва да бъдат номерирани и да се поставят в квадратни скоби.

3. Източниците в списъка с препратки не трябва да се повтарят.

4. Библиографското описание се съставя директно за печатното произведение или се извежда от каталози и от библиографски указатели пълно, без пропускане на каквито и да било елементи, съкращения на наименованията и др.

5. Източниците в списъка може да се поместват по един от следните начини: в реда на появяването на позоваването в текста (най-удобен за ползване и препоръчван при написване на статия), по азбучен ред на фамилиите на авторите или на заглавията.

6. Сведенията за източниците, включени в списъка, трябва да бъдат давани в съответствие с изискванията на държавния стандарт със задължително посочване на:

– Фамилията на автора (авторите);
– Пълното заглавие на работата;
– Град, година на издаване, издател, брой страници.

Образци позовавания на литературни източници:

За книги:

Тейлор Ч. Етика автентичності. – К.: Дух і літера, 2002. – 128 с.
Purdy V.L. The Christology of John Macquarrie. – New York: Peter Lang, 2009. – 345 pp.

На статии от списания и вестници:

Жулай В. Аналіз створення контексту у С.Кіркегора // Філософська думка. – № 3. – 2006. – С. 46–64.
Purcell M. Rahner amid modernity and post-modernity // The cambridge companion to Karl Rahner [Edited by Declan Marmion and Mary E. Hines]. – New York: Cambridge University Press 2005. – P. 195-210.

От статии от книги:

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М.: Республика, 1992. – С. 260–420.
Randall J. The Ontology of Paul Tillich / John Herman Randall, Jr. // The Theology of Paul Tillich. – New York, 1952. – P. 132 – 163.

Информация за контакти:

Отговорно лице: Шевченко Сергей Леонидович
Телефон: 099-524-81-19
E-mail: Idei.filosofa@gmail.com

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО: Изкуството на свободата, изд. A&G, 2003 г., разм. 21,5/14,5 см., мека подвързия, ISBN 954-8945-88-6, 280 стр., 8.00 лв. Книгата говори за “нещо”, което е близко на всеки един от нас: времето. Тя се опитва да ни насочи към чисто човешкото в него, към неговата ценност за човека. Това, че времето не ни е чуждо и ни изглежда “добре познато”, съвсем не означава, че го разбираме. Нашето предварително познание за времето не навлиза в неговите дълбини, а само докосва повърхността, най-бледата му външност. Съзнанието за време го приема за факт, с който трябва да се “съобразяваме”, но не отива по-нататък и не се задълбочава в неговата тайна. Когато обаче ни запитат А що е време?, почти нищо не можем да кажем: мълчанието е нашият отговор. Тази необичайна и изненадващо понятна философска книга “поглежда” в скритото “зад” мълчанието ни – за времето, живота, свободата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ